නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න ~ Gossip Lanka Hot News | lankahotnews.com | Gossip lanka news | gossip lanka c news

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න හි ටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය මේ වසරේදී පැවැත්වීමට යම් සූදානමක් … Read More

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න ~ Gossip Lanka Hot News | lankahotnews.com | Gossip lanka news | gossip lanka c news

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න හි ටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය මේ වසරේදී පැවැත්වීමට යම් සූදානමක් … Read More

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න ~ Gossip Lanka Hot News | lankahotnews.com | Gossip lanka news | gossip lanka c news

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න හි ටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය මේ වසරේදී පැවැත්වීමට යම් සූදානමක් … Read More

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න ~ Gossip Lanka Hot News | lankahotnews.com | Gossip lanka news | gossip lanka c news

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න හි ටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය මේ වසරේදී පැවැත්වීමට යම් සූදානමක් … Read More

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න ~ Gossip Lanka Hot News | lankahotnews.com | Gossip lanka news | gossip lanka c news

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න හි ටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය මේ වසරේදී පැවැත්වීමට යම් සූදානමක් … Read More

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න ~ Gossip Lanka Hot News | lankahotnews.com | Gossip lanka news | gossip lanka c news

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න හි ටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය මේ වසරේදී පැවැත්වීමට යම් සූදානමක් … Read More

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න ~ Gossip Lanka Hot News | lankahotnews.com | Gossip lanka news | gossip lanka c news

නාමල් රාජපක්‍ෂ විවාහයට සූදානම් වේ.. සිත්ගත් මනාලිය මෙන්න හි ටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍රයා වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවය මේ වසරේදී පැවැත්වීමට යම් සූදානමක් … Read More

Tanácsok Srí Lanka-i utazás előtt

Az országban az alábbi betegségekkel kell kiemelten számolni Hastífusz Hepatitis A Hepatitis B Járványos gyermekbénulás (Poliomyelitis anterior acuta) Malária Sárgaláz Tetanus (Merevgörcs) Veszettség Malária 1500 m alatt Egyéb, gyakran előforduló fertőző betegségek Utazók hasmenése, Dengue, Japan B encephalitis, Chikungunya Javasolt oltás (nem fontossági rendben, hanem betűrendben) Hastífusz elleni védőoltás Hepatitis A fertőzés elleni védőoltás Hepatitis…

Tanácsok Srí Lanka-i utazás előtt

Az országban az alábbi betegségekkel kell kiemelten számolni Hastífusz Hepatitis A Hepatitis B Járványos gyermekbénulás (Poliomyelitis anterior acuta) Malária Sárgaláz Tetanus (Merevgörcs) Veszettség Malária 1500 m alatt Egyéb, gyakran előforduló fertőző betegségek Utazók hasmenése, Dengue, Japan B encephalitis, Chikungunya Javasolt oltás (nem fontossági rendben, hanem betűrendben) Hastífusz elleni védőoltás Hepatitis A fertőzés elleni védőoltás Hepatitis…

Tanácsok Srí Lanka-i utazás előtt

Az országban az alábbi betegségekkel kell kiemelten számolni Hastífusz Hepatitis A Hepatitis B Járványos gyermekbénulás (Poliomyelitis anterior acuta) Malária Sárgaláz Tetanus (Merevgörcs) Veszettség Malária 1500 m alatt Egyéb, gyakran előforduló fertőző betegségek Utazók hasmenése, Dengue, Japan B encephalitis, Chikungunya Javasolt oltás (nem fontossági rendben, hanem betűrendben) Hastífusz elleni védőoltás Hepatitis A fertőzés elleni védőoltás Hepatitis…

Tanácsok Srí Lanka-i utazás előtt

Az országban az alábbi betegségekkel kell kiemelten számolni Hastífusz Hepatitis A Hepatitis B Járványos gyermekbénulás (Poliomyelitis anterior acuta) Malária Sárgaláz Tetanus (Merevgörcs) Veszettség Malária 1500 m alatt Egyéb, gyakran előforduló fertőző betegségek Utazók hasmenése, Dengue, Japan B encephalitis, Chikungunya Javasolt oltás (nem fontossági rendben, hanem betűrendben) Hastífusz elleni védőoltás Hepatitis A fertőzés elleni védőoltás Hepatitis…