මැකියාවෙලිගේ කුමාරයාගෙන් ඔබ්බට ගිය ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනය

       එන්. එම්. බුද්ධිනී කරුණාතිලක  දර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව  පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය   මැකියාවෙලිගේ ද ප්‍රින්ස්‌ හරහා හඳුන්වා දී ඇති දේශපාලනඥයන්ගේ සාමාන්‍ය ස්‌වභාවය මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කෙරේ. නිකොලෝ මැකියාවෙලි යනු දේශපාලනය, … Read More

මැකියාවෙලිගේ කුමාරයාගෙන් ඔබ්බට ගිය ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනය

       එන්. එම්. බුද්ධිනී කරුණාතිලක  දර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව  පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය   මැකියාවෙලිගේ ද ප්‍රින්ස්‌ හරහා හඳුන්වා දී ඇති දේශපාලනඥයන්ගේ සාමාන්‍ය ස්‌වභාවය මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කෙරේ. නිකොලෝ මැකියාවෙලි යනු දේශපාලනය, … Read More

මැකියාවෙලිගේ කුමාරයාගෙන් ඔබ්බට ගිය ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනය

       එන්. එම්. බුද්ධිනී කරුණාතිලක  දර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව  පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය   මැකියාවෙලිගේ ද ප්‍රින්ස්‌ හරහා හඳුන්වා දී ඇති දේශපාලනඥයන්ගේ සාමාන්‍ය ස්‌වභාවය මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කෙරේ. නිකොලෝ මැකියාවෙලි යනු දේශපාලනය, … Read More

මැකියාවෙලිගේ කුමාරයාගෙන් ඔබ්බට ගිය ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනය

       එන්. එම්. බුද්ධිනී කරුණාතිලක  දර්ශන දෙපාර්තමේන්තුව  පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය   මැකියාවෙලිගේ ද ප්‍රින්ස්‌ හරහා හඳුන්වා දී ඇති දේශපාලනඥයන්ගේ සාමාන්‍ය ස්‌වභාවය මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කෙරේ. නිකොලෝ මැකියාවෙලි යනු දේශපාලනය, … Read More